Masz pytania?, napisz lub zadzwoń: T: +48 793 93 55 05, kancelaria(a)legitus.pl

Czy jednoosobowa komunalna spółka z o.o. może utworzyć spółkę z o.o.?

Podstawowe ograniczenie w tym zakresie zawiera przepis art. 151 § 2 k.s.h., który stanowi, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Utworzenie zatem w sposób pierwotny jednoosobowej spółki z o.o. przez inną jednoosobową spółkę z o.o. nie jest możliwe. Wszakże ustawa nie zabrania powstania tego typu jednoosobowej spółki córki w sposób wtórny – czyli przez nabycie wszystkich udziałów w spółce z o.o. przez inną spółkę jednoosobową. Jednoosobowa spółka z o.o. może powstać również w drodze podziału przez wydzielenie innej jednoosobowej spółki z o.o. Skomplikowana oraz czasochłonna procedura w tym zakresie czyni wszakże ten sposób mało atrakcyjnym.

Nie jest również wykluczone zawiązanie spółki z o.o. przez jednoosobową spółkę komunalną wraz z podmiotem trzecim – w takim bowiem przypadku powstała spółka nie będzie spółką jednoosobową. Późniejsze nabycie wszystkich udziałów przez spółkę komunalną nie jest natomiast zakazane.

Rozważając finalny sposób utworzenia spółki córki przez jednoosobową spółkę komunalną pamiętać należy również o obostrzeniach wynikających z innych aktów prawnych, którymi są:

  • art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f) u.s.g., który przewiduje wyłączną kompetencję rady gminy do podejmowania uchwal dotyczących tworzenia i przystępowania przez gminę do spółek – zawiązanie zatem spółki z o.o. wspólnie z jednoosobową spółką komunalną wymagałoby podjęcia wcześniejszej uchwały,
  • art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. c) p.z.p., który jako warunek zastosowania procedury „in house” wskazuje brak bezpośredniego udziału kapitału prywatnego w kontrolowanej osobie prawnej, której ma zostać udzielone zamówienie.

Z zestawienia powyższych uwag wynika, że rozwiązaniem najlepszym będzie bądź zawiązanie spółki z o.o. wraz z inną spółką komunalną, bądź też nabycie udziałów w już istniejącej spółce z o.o.

Michał Koralewski