Masz pytania?, napisz lub zadzwoń: T: +48 793 93 55 05, kancelaria(a)legitus.pl

Procedura sprawozdawcza w spółce handlowej

Koniec roku kalendarzowego to dla większości spółek również koniec roku obrachunkowego. W związku z tym w kolejnych miesiącach niezbędne będzie dokonanie szeregu czynności związanych z przygotowaniem i publikacją sprawozdania finansowego spółki. Przyjrzyjmy się poszczególnym etapom tej procedury przez pryzmat ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z tą ustawą procedurę sporządzania, zatwierdzania oraz składania sprawozdania finansowego można przedstawić w następujących krokach:

  • kierownik jednostki zleca osobie prowadzącej księgi rachunkowe sporządzenie sprawozdania finansowego po zakończeniu danego roku obrotowego lub na inny dzień bilansowy, jeżeli jest wymagane sporządzenie sprawozdania w trakcie bieżącego roku obrotowego (np. w związku z łączeniem się lub przekształcaniem spółek),
  • sprawozdanie finansowe po sporządzeniu podpisuje podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego. Powinno zostać ono sporządzone nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego,
  • w tym samy terminie kierownik jednostki zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z jej działalności, zakres informacji jaki powinno ono obejmować uregulowany został w przepisach art. 49 ustawy o rachunkowości,
  • kierownik jednostki przedkłada oba sprawozdania radzie nadzorczej albo komisji rewizyjnej, jeżeli została ona ustanowiona w spółce z o.o., celem wydania przez ten organ stosownej opinii oraz wniosków dla zgromadzenia wspólników,
  • kierownik jednostki zwołuje zwyczajne zgromadzenie wspólników, które powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (dnia bilansowego),
  • zgromadzenie wspólników podejmuje uchwały w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności jednostki, udzielenia absolutorium członkom jej organów oraz sposobu podziału zysku albo pokrycia straty za ostatni rok obrotowy,
  • kierownik jednostki w terminie 10 dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego składa je do właściwego dla spółki urzędu skarbowego wraz z uchwałą zgromadzenia zatwierdzającą sprawozdanie finansowe oraz opinią i raportem z badania sprawozdania, jeżeli jednostka była zobowiązana do ich sporządzenia,
  • kierownik jednostki składa we właściwym sądzie rejestrowym roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a także sprawozdanie z działalności w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

autor: Michał Koralewski