Masz pytania?, napisz lub zadzwoń: T: +48 793 93 55 05, kancelaria(a)legitus.pl

Przeszkody rejestracji znaku towarowego

Z dniem 15 kwietnia 2016 roku zmianie uległ model badania w toku procedury udzielania prawa ochronnego na znak towarowy, istnienia przeszkód do udzielenia ochrony prawno-patentowej. Dotychczasowy model badawczy, w którym to na Urzędzie Patentowym spoczywał obowiązek badania zarówno przesłanek pozytywnych, jak i negatywnych udzielenia prawa ochronnego zastąpiony został modelem sprzeciwu. Obecnie zatem przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy z uwagi na jego identyczność lub podobieństwo z innym znakiem towarowym, bądź naruszenie przez zgłoszony znak praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, badane są jedynie w przypadku wniesienia sprzeciwu przez uprawnionego do wcześniejszego znaku towarowego lub z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego [zob. art. 132[1] p.w.p.]. Sprzeciw wnosi się w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego (zob. art. 152[17] p.w.p. ). Na skutek wniesienia sprzeciwu organ bada istnienie objętych sprzeciwem przeszkód do udzielenia prawa ochronnego na zgłoszony znak towarowy. Po uznaniu sprzeciwu za zasadny, Urząd Patentowy odmawia udzielenia prawa ochronnego na zgłoszony znak towarowy.

Przesłanki, które organ bada z urzędu dotyczą obecnie głównie zdolności odróżniającej zgłoszonego oznaczenia. Przykładowo urząd badać będzie, czy oznaczenie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone, nie składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych, nie zawiera elementów będących symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową, itp. (zob. art. 129[1] ustawy z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej, dalej p.w.p.). Dopiero zatem przesądzenie, że dane oznaczenie pozwala na uznanie go za znak towarowy prowadzić będzie do ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego. Chwila ogłoszenia wyznacza zaś początek trzymiesięcznego okresu do zgłoszenia ww. sprzeciwu. Jeżeli sprzeciw nie zostanie skutecznie wniesiony, przeszkody wskazane w przepisach art. 132[1] p.w.p. nie będą badane. 

Aby uniknąć powielania procedur wnoszenia sprzeciwów, możliwość wnoszenia sprzeciwu od prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego została wyłączona względem znaków towarowych (zob. art. 246 p.w.p.). Tym samym w odniesieniu do znaków towarowych możliwe jest wnoszenie sprzeciwu wyłącznie przed wydaniem tejże decyzji oraz na zasadach wskazanych w art. 152[17] p.w.p. W odniesieniu natomiast do pozostałych praw własności przemysłowej, możliwe jest wyłącznie wniesienie sprzeciwu od prawomocnej decyzji organu oraz w trybie art. 246 p.w.p.

Michał Koralewski