Masz pytania?, napisz lub zadzwoń: T: +48 793 93 55 05, kancelaria(a)legitus.pl

Skutki podatkowe przeniesienia zysku spółki na kapitał zapasowy

Na wstępie należy wskazać, że dochód spółki opodatkowany jest podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 19% dochodów (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). W przypadku zatem, gdy spółka uzyska dochód 100, to zyskiem spółki, którym będą mogli dysponować wspólnicy będzie kwota 81.

Przeniesienie zysku spółki na kapitał zapasowy nie podlega opodatkowaniu zarówno dla spółki, jak również dla jej wspólników, jeżeli:

  • umowa spółki przewiduje utworzenie kapitału zapasowego,
  • wspólnicy podejmą uchwałę o przekazaniu zysku na kapitał zapasowy spółki.

Przykładowy zapis umowy spółki z o.o.:

§ 1. [Kapitały spółki] W spółce mogą być tworzone:

a) kapitał zapasowy z przeznaczeniem na inwestycje,
b) kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie przyszłych strat oraz wypłatę zaliczek na dywidendy.

2. Kapitał zapasowy i rezerwowy tworzone są uchwałą wspólników podjętą bezwzględną większością głosów. Uchwała powinna wskazywać rodzaj tworzonego kapitału oraz kwotę, która jest na niego przekazywana.

Wypłata dywidendy wspólnikom opodatkowana jest natomiast 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, którego płatnikiem jest spółka (art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Wracając zatem do ww. przykładu, w którym dochód spółki wynosi 100, to:

  • dochód do podziału wynosi 81,
  • wspólnicy otrzymują 65,61 (od 81 opłaca się podatek w wysokości 19%).