Masz pytania?, napisz lub zadzwoń: T: +48 793 93 55 05, kancelaria(a)legitus.pl

Zakładanie spółki z o.o

Osoby prowadzące działalność często decydują się na założenie spółki z o.o. Jest to popularna forma prowadzenia przedsiębiorstwa, która może być zawiązana przez kilku wspólników, ale nie tylko. Może mieć także postać spółki jednoosobowej.

Czym cechuje się spółka z o.o.?

Spółka z o.o. posiada osobowość prawną. Oznacza to, ze stanowi odrębny podmiot i może we własnym imieniu nabywać prawa, nieruchomości czy też zaciągać zobowiązania, za które wspólnicy nie odpowiadają majątkiem prywatnym. Pomiędzy wspólnikami musi być ponadto sporządzona umowa w formie aktu notarialnego, konieczne jest także wniesienie kapitału zakładowego w wysokości minimum 5000 zł. Spółką kieruje zarząd, który mogą tworzyć wspólnicy bądź też wybrane przez nich osoby.

Jak założyć spółkę z o.o.?

Proces powołania przedsiębiorstwa w tej formie trwa ok. 6-10 tygodni. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy dokładnie zapoznać się z Kodeksem spółek handlowych. Warto też zasięgnąć porady na przykład radcy prawnego, który pomoże w interpretacji poszczególnych przepisów prawa. Istotny jest również wybór wspólnika oraz ustalenie kapitału zakładowego.

Kluczowe jest sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego (w przypadku spółki jednoosobowej wymagany jest akt założycielski). Umowa ta powinna zawierać takie informacje jak:

• nazwa, siedziba oraz przedmiot działalności spółki
• wysokość wniesionego kapitału zakładowego
• liczba i wartość nominalna udziałów poszczególnych wspólników.

Należy ponadto powołać zarząd, ustanowić radę nadzorczą bądź komisję rewizyjną oraz złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Można tego dokonać w okresie do 6 miesięcy od momentu podpisania umowy spółki. W celu rejestracji spółki konieczne jest złożenie kilku wniosków oraz dołączenie stosownych dokumentów. Wymagane jest również uiszczenie opłaty sądowej od wniosku o rejestrację spółki kapitałowej oraz opłatę za ogłoszenie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (łącznie 1500 zł).
W celu złożenia wniosku w KRS należy wypełnić urzędowy formularz KRS-W3 wraz z odpowiednimi załącznikami (umowa spółki, dowód uiszczenia wymaganej opłaty, dokładna lista z danymi wspólników oraz członków zarządu, urzędowo poświadczone wzory podpisów członków zarządu i wszystkich osób uprawnionych do reprezentowania spółki, dowód powołania poszczególnych członków organów spółki oraz oświadczenie członków zarządu o wniesieniu w całości kapitału zakładowego).

Ponadto należy wypełnić poniższe formularze:
• ZUS-ZPA – zgłoszenie płatnika składek (jeśli spółka zatrudnia pracownika)
• NIP-2 – zgłoszenie identyfikacyjne do Urzędu Skarbowego
• RG-1 – wniosek o wpis do rejestru REGON
• VAT-R – jeżeli spółka będzie dokonywała czynności objętych podatkiem VAT.