Masz pytania?, napisz lub zadzwoń: T: +48 793 93 55 05, kancelaria(a)legitus.pl

Zakładamy spółkę cywilną

Zakładamy spółkę cywilną

I. Czym jest spółka cywilna

Spółka cywilna stanowi najprostszą formę dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez kilka podmiotów (wspólników). W odróżnieniu od spółek handlowych nie jest ani osobą prawną (jak spółka z o.o. oraz spółka akcyjna), ani tzw. niezupełną (ułomną) osobą prawną (jak pozostałe spółki handlowe).

Spółka cywilna jest uregulowaną w Kodeksie cywilnym (art. 860 – 875 k.c.) umową zawieraną pomiędzy samodzielnymi przedsiębiorcami. Spółka nie posiada zatem zdolności prawnej oraz zdolności do czynności prawnych, nie może być również podmiotem praw i obowiązków (za wyjątkiem podatkowych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych). W obrocie gospodarczym występują wspólnicy spółki nie zaś sama spółka – prawa i obowiązki obciążają co do zasady wspólników, a mienie przez nich nabywane staje się przedmiotem ich wspólności ustawowej.

Spółka występuje, jako samodzielny podmiot wyłącznie na gruncie:

 • prawa podatkowego – jest płatnikiem podatku od towarów i usług, podatek dochodowy opłacają natomiast wspólnicy samodzielnie. Spółka posiada zatem odrębny od wspólników numer NIP, VAT oraz REGON,
 • ubezpieczeń społecznych – spółka cywilna jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne jej pracowników.

II. Etapy tworzenia spółki cywilnej

Celem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej należy dokonać poniższych czynności:

 1. zawrzeć umowę spółki – na temat konstrukcji umowy zobacz artykuł pt. „Co powinna zawierać umowa spółki”,
 2. odprowadzić podatek od czynności prawnych – umowy spółki,
 3. dokonać rejestracji/aktualizacji danych wspólników (w Ewidencji Działalności Gospodarczej albo w Krajowym Rejestrze Sądowym) – na temat rejestracji wspólników w EDG zobacz artykuł pt. „”Razem i osobno”,
 4. zgłosić spółkę, jako podatnika podatku od towarów i usług – jeżeli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonywane będą czynności podlegające opodatkowaniu tym podatkiem,
 5. zgłosić spółkę, jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne pracowników i innych osób wykonującej na jej rzecz pracę, którzy nie są wspólnikami (np. osoby zatrudnione na umowę zlecenia),

 W dalszej kolejności należy:

 • założyć firmowy rachunek bankowy, a następnie zgłosić do urzędowi skarbowemu, 
 • wyrobić pieczątki, wizytówki, itp. 

Formularze, jakich należy użyć w poszczególnych etapach oraz koszty opłat i podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

Etap Formularze Koszty
Zawarcie umowy spółki Formularz PCC-1 - deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilno prawnych. 0,5% od wartości wnoszonych do spółki wkładów
Rejestracja wspólników w EDG Formularz EDG-1 -
Rejestracja wspólników w KRS Formularze KRS w zależności od podmiotu podlegającego rejestracji.

Opłata sądowa w postępowaniu rejestrowym (zgłoszenie):

 • 750 zł od spółki osobowej,
 • 1.000 zł w przypadku innych podmiotów, w tym spółek kapitałowych oraz stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność gospodarczą. 

Opłata sądowa w postępowaniu rejestrowym (aktualizacja): 400 zł.
Opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: 250 zł.

Rejestracja podatnika VAT Formularz VAT-R,
Formularz VAT-R/UE – jeżeli spółka dokonywać będzie czynności opodatkowanych na terenie innych państw Unii Europejskiej

170 złotych

Zgłoszenie płatnika składek Formularz ZUS-ZPA – zgłoszenie płatnika składek.
Formularz ZUS-ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.
Formularz ZUS-ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, wypełniane tylko jeżeli ubezpieczony jest zgłaszany wyłącznie do tego ubezpieczenia.

-