Masz pytania?, napisz lub zadzwoń: T: +48 793 93 55 05, kancelaria(a)legitus.pl

Regulamin pakietów usług prawnych

Regulamin świadczenia pakietowych usług prawnych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenia usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204) ustala się co następuje:

 

I. Wprowadzenie

Niniejszy Regulamin określa zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kancelarię, politykę prywatności, niezbędne warunki techniczne wymagane do korzystania z usług, a także inne kwestie pośrednio związane z zawieraną umową.

II. Definicje

 1. Administrator – Kancelaria.
 2. Akceptacja – każde zachowanie Klienta, które w sposób wyraźny bądź dorozumiany stanowi o przyjęciu przez Klienta warunków umowy, niezbędny do powstania zobowiązania Kancelarii.
 3. Abonament – jeden z wybranych przez Klienta pakietów świadczenia usług prawnych. Informacja o aktualnie dostępnych abonamentach znajduje się na stronie internetowej Administratora.
 4. Całkowity czas pracy – obliczony godzinowo, z zaokrągleniem do pełnego kwadransa, czas pracy merytorycznej prawnika oraz połowa czasu dojazdu prawnika, obliczone zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 5. Kancelaria – Kancelaria Radców Prawnych Legitus spółka cywilna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 345/23.
 6. System – teleinformatyczny skrypt znajdujący się na Stronie Internetowej udzielania porad prawnych on-line oraz sporządzania zamówionych informacji prawnych i zamawiania Abonamentów na zlecenie Klienta.
 7.  Dający zlecenie – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, związana z Kancelarią umową zlecenia, o dzieło lub o współpracy.
 8. Umowa – umowa zlecenia, o dzieło lub umowa o współpracy zawarta pomiędzy Dającym zlecenie a Kancelarią, której przedmiotem jest udzielenie porady prawnej on-line lub sporządzenie zamówionej informacji prawnej.
 9. Klient – osobę, która za pośrednictwem systemu zamierza zawrzeć lub zawarła umowę z Kancelarią na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, niezależnie czy zawarcie tej umowy stanowi czy nie przedmiot jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której umowa została zawarta.
 10. Całkowite wynagrodzenie – suma brutto, którą Klient zobowiązuje się zapłacić za określoną usługę, potwierdzona wiadomością wysłaną do Klienta pocztą elektroniczną, którą Klient zaakceptował w sposób wyraźny (np. przesyłając wiadomość zwrotną) albo w sposób dorozumiany (np. opłacając usługę).
 11. Usługa prawna – każdy rodzaj pomocy prawnej zlecony Kancelarii do wykonania, w szczególności: sporządzenie opinii prawnej, pisma procesowego, umowy, udział w negocjacjach, posiedzeniach organów, instytucji i sądów, itp.,
 12. Strona Internetowa – strona www znajdująca się pod adresem: www.tajemnicesukcesu.pl.
 13. Zlecenie – Porada prawna lub informacja prawna, a także każda inna usługa prawna wykonana przez Kancelarię na rzecz Klienta.

III. Postanowienia ogólne

 1. System jest środowiskiem umożliwiającym dokonanie wyboru Abonamentu.
 2. Niniejszy regulamin określa warunki składania ofert przez potencjalnych Klientów oraz udzielania odpowiedzi przez Kancelarią drogą elektroniczną.
 3. Kancelaria świadczy usługi w zakresie i na warunkach umowy.
 4. Złożenie oferty drogą elektroniczną oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu stanowiącego integralną część zawieranej umowy.
 5.  Wszelkie informacje, w tym zasady współpracy, zamieszczone w systemie Kancelarii, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i 661 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93).

IV. Abonament

 1. Klient może wybrać wyłącznie jeden z aktualnie dostępnych Abonamentów. Informacja o aktualnej ofercie znajduje się na Stronie Internetowej.
 2. Po wybraniu Abonamentu poprzez System i przesłaniu oferty jego zakupu do Kancelarii, Klientowi zostaje wysłane – na podany przez niego adres e-mail – potwierdzenie przyjęcia oferty wraz z umową zapisaną w formie elektronicznej.
 3. Abonament zostaje aktywowany na koncie Klienta z chwilą odesłania przez niego podpisanej umowy na adres Kancelarii.
 4. Godziny wykupione w Abonamencie rozliczane są w okresach miesięcznych. Niewykorzystane w danym miesiącu godziny można wykorzystać w dwóch kolejnych miesiącach. Po ich upływie Klient traci prawo do wykorzystania tychże godzin bez zwrotu wynagrodzenia.
 5. Umowa na Abonament zawierana jest na czas nieokreślony. Każdej ze Stron przysługuje prawo jej wypowiedzenia na dwa miesiące naprzód, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

V. Sposób rozliczania godzin

 1. Godzina pracy prawnika równa się godzinie zegarowej pracy merytorycznej Kancelarii. Najmniejszą jednostką czasu w ramach Abonamentu jest kwadrans.
 2. Całkowity czas pracy zaokrąglany jest do pełnego kwadransa w ten sposób, że:
  • jeśli czas pracy w danym kwadransie nie przekroczył 7 minut, czas ten pomija się w zestawieniu,
  • jeśli czas pracy w danym kwadransie przekroczył 7 minut, zaokrągla go się w górę do pełnego kwadransa.
 3. Po przesłaniu zlecenia wykonania Usługi prawnej w ramach Abonamentu przez Klienta, Kancelaria prześle Klientowi informację o przyjęciu zlecenia do wykonania, terminie jego wykonania, a także szacunkowej liczbie godzin pracy, która zostanie przeznaczona na wykonanie Usługi prawnej.
 4. Po wykonaniu każdego Zlecenia przez Kancelarię, Klient otrzyma informację o wykorzystanej liczbie godzin w danym miesiącu oraz liczbie godzin pozostającej do wykorzystania.
 5. Koszty dojazdu prawnika do siedziby Klienta, bądź pod inny wskazany przez Klienta adres rozliczane są w ten sposób, że do Całkowitego czasu pracy wlicza się połowę czasu przeznaczonego na dojazd prawnika, z uwzględnieniem ust. 2.
 6. Strony mogą uzgodnić inny sposób rozliczania kosztów dojazdu prawnika (np. ryczałt).

VI. Odpowiedzialność Kancelarii

 1. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie Zlecenia na podstawie danych uzyskanych od Klienta, które ostatecznie okazały się niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.
 2. Wyłącza się odpowiedzialność Kancelarii z tytułu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta na skutek realizacji decyzji podjętych na podstawie udzielonych przez Kancelarię rekomendacji o ile przy ich udzielaniu Kancelaria dołożyła należytej staranności.
 4. Kancelaria jest uprawniona do odmowy wykonania zobowiązania z przyczyn technicznych i wyłączeniu lub ograniczeniu odpowiedzialności względem Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z przyczyn technicznych oraz innych okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku działania lub zaniechania osób trzecich, za działalność, których Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności.

VII. Płatności, ceny oraz faktury

 1. Wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest płatne przez Klienta na podstawie umowy.
 2. Wynagrodzenie ustalane zgodnie z wybranym przez Klienta Abonamentem.
 3. Jedyną obowiązującą walutą w systemie jest Polski Złoty (PLN). Wynagrodzenie może być płatne w innych walutach, gdy Klient i Kancelaria tak postanowią.
 4. Wynagrodzenie podawane przez Kancelarię uwzględnia należny w chwili dokonania rezerwacji podatek od towarów i usług (VAT).
 5. Klient ma prawo otrzymać na zasadach ogólnych fakturę uwzględniającą podatek od towarów i usług (VAT) pod warunkiem zgłoszenia takiej prośby, w wiadomości przesłanej Kancelarii w fazie kontraktowania.

VIII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie nieprawidłowości stwierdzone w wykonaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegające na nieprzyjęciu przez Kancelarię danych Klienta lub niepodjęcia działań związanych z wykonaniem zlecenia, powinny być zgłaszane Kancelarii za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności poczty elektronicznej.
 2. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1, powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 12 godzin od próby wprowadzenia danych osobowych do systemu w razie ich nieprzyjęcia lub w ciągu 12 godzin od przesłania Kancelarii zlecenia w przypadku niepodjęcia działań związanych z wykonaniem zlecenia.
 3. W przypadku braku ustosunkowania się Kancelarii w ciągu 72 godzin reklamację poczytuje się za nieuwzględnioną.
 4. Klient wówczas jest uprawniony do dochodzenia roszczenia na drodze postępowania sądowego.

IX. Polityka prywatności

 1. Kancelaria zapewnia ochronę danych osobowych, jeżeli postanowienia poniższe nie stanowią inaczej.
 2. Z chwilą wprowadzenia danych do systemu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię dla potrzeb zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Zgoda powyższa obejmuje również inne czynności podejmowane przez Kancelarię w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów w szczególności marketingowych, przeprowadzenia badań zadowolenia ze świadczonych usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu wykonanego zlecenia.
 4. Zgoda powyższa obejmuje również przetwarzanie przez Kancelarię danych zawartych w plikach typu „cookies” w celach analitycznych.
 5. Klient ma prawo wglądu do przekazanych Kancelarii danych oraz do ich uzupełnienia, uaktualnienia oraz sprostowania.
 6. Kancelaria udziela informacji o danych umieszczonych w systemie organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nich postępowań.

X. Warunki techniczne oraz stosowane oprogramowanie

 1. Administratorem Strony Internetowej oraz Systemu jest Ekspert spółka z o.o.
 2. System przystosowany jest w szczególności do przeglądarek typu …
 3. Posiadanie oprogramowania wymienionego w pkt 1 jest niezbędne do poprawnego wyświetlania danych zawartych w systemie, a także do wysyłania danych do Kancelarii, niezbędnych do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Nieposiadanie oprogramowania wymienionego w pkt 1 nie wyłącza możliwości wyświetlania danych, lecz może, w określony sposób, modyfikować formę ich prezentacji.
 5. Kancelaria korzysta w systemie z oprogramowania typu Google Analytics oraz Google Adwords.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Klientowi zakazuje się wprowadzania do systemu treści o charakterze bezprawnym.
 2. Prawem właściwym dla ewentualnych sporów jest prawo polskie.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Kancelarią a Klientem jest sąd właściwy dla siedziby Kancelarii.