Masz pytania?, napisz lub zadzwoń: T: +48 793 93 55 05, kancelaria(a)legitus.pl

Spółka europejska

Spółka ta stanowi odmianę spółki akcyjnej, która działa na obszarze co najmniej dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej. Kapitał zakładowy takiej spółki musi wynosić co najmniej 120.000 euro oraz 500.000 zł. Oznacza to, iż jeżeli równowartość ww. kwoty w złotych jest mniejsza niż 500.000 zł, dolną granicę kapitału zakładowego wyznacza kwota 500.000 zł, natomiast gdy równowartość 120.000 euro w złotych przenosi kwotę 500.000 zł, to dolną granicę stanowi 120.000 euro. Spółka europejska powstaje najczęściej na skutek połączenia się kilku spółek działających w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, bądź poprzez przekształcenie spółki akcyjnej podlegającej wyłącznie prawu krajowemu jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Przepisy regulujące powstanie oraz funkcjonowanie spółki europejskiej znajdują się zarówno w aktach rangi ponadnarodowej, jak również w prawie krajowym. Dodatkowo w zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajdują przepisy dotyczącej krajowych spółek akcyjnych.

Spółka europejska przeznaczona jest do prowadzenia przedsięwzięć w bardzo dużym rozmiarze na terytorium co najmniej dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej.

Podstawa prawna: 

  • Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001/WE z 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001),
  • Dyrektywa Rady nr 2001/86/WE z 8 października 2001 r. uzupełniającej statut spółki europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001),
  • Ustawa z 4 marca 2005 roku o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej, Dz. U. z 2005 r., Nr 62, poz. 551.

Zobacz także:

  • statut spółki europejskiej (w przygotowaniu)