Masz pytania?, napisz lub zadzwoń: T: +48 793 93 55 05, kancelaria(a)legitus.pl

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka ta zbliżona jest do spółki komandytowej, posiada jednakże dodatkowe cechy zbliżające ją do spółek kapitałowych, zwłaszcza zaś do spółki akcyjnej. W spółce tej wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki. Jego kompetencje ograniczają się jednakże do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Sprawami spółki na co dzień zajmują się komplementariusze, w sprawach większej wagi niezbędne jest uzyskanie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Spółka komandytowo-akcyjna posiadać musi kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 50.000 zł, możliwe jest ustanowienie w niej rady nadzorczej – jest to obligatoryjne, gdy komplementariuszy jest więcej niż 25. W skład rady nadzorczej wchodzą jedynie akcjonariusze. Spółka może emitować również obligacje.

Spółka komandytowo-akcyjna służyć może dokapitalizowaniu przedsiębiorstw w drodze emisji akcji lub obligacji przy jednoczesnym zachowaniu władzy w spółce przez komplementariuszy. Ten rodzaj spółki umożliwia także największy w spółkach osobowych stopień ochrony wspólników przed odpowiedzialnością za zobowiązania spółki – jak była mowa wyżej, akcjonariusze nie odpowiadają za te zobowiązania.

Podstawa prawna: art. 125 – 150 k.s.h.

Zobacz także: