Masz pytania?, napisz lub zadzwoń: T: +48 793 93 55 05, kancelaria(a)legitus.pl

Spółka z o.o.

Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, posiada zatem osobowość prawną i ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania, za które nie odpowiadają wspólnicy. Spółka ta może zostać zawiązana w każdym celu prawnie dopuszczalnym, nie tylko zatem do prowadzenia działalności gospodarczej. Wyjątkami są np. przypadki prowadzenia banku, czy działalności ubezpieczeniowej, dla których ustawa przewiduje inne formy prawne. Spółka posiadać musi kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 5.000 zł oraz zarząd. Powołanie rady nadzorczej jest obligatoryjne, gdy kapitał zakładowy przekracza 500.000 zł a wspólników jest więcej niż 25. Spółka może być zawiązana nawet przez jednego wspólnika, nie może być nim jednak inna jednoosobowa spółka z o.o.

W przypadku braku rady nadzorczej znaczne kompetencje nadzorcze przysługują wspólnikom. Mogą oni także posiadać indywidualne uprawnienia np. do powoływania członków zarządu, czy zwoływania zgromadzenia wspólników. Sami wspólnicy mogą być również członkami organów spółki, mogą oni wszakże wybrać na członków organów spółki także osoby spoza ich grona. Wspólnicy mogą zostać także zobowiązani do dokonywania dopłat na rzecz spółki.

Popularność spółki z o.o. wynika z połączenia w niej wszystkich cech spółki kapitałowej przy jednoczesnym pozostawieniu wielu uprawnień jej wspólnikom. Zwrócić również należy uwagę na fakt, że kapitał zakładowy w spółce z o.o. wynosić musi jedynie 5.000 zł, co również powinno wpływać na jej atrakcyjność, tym bardziej, że wkłady na kapitał mogą zostać pokryte aportem.

Obecnie możliwe jest zarejestrowanie spółki z o.o. przez internet, przy użyciu urzędowego wzorca umowy - zobacz link poniżej.

Podstawa prawna: art. 151 – 300 k.s.h.

Zobacz także: