Masz pytania?, napisz lub zadzwoń: T: +48 793 93 55 05, kancelaria(a)legitus.pl

Zakres usług

W ramach świadczonych przez naszą Kancelarię usług prawnych oferujemy Państwu:

Prawo cywilne

 • ustanawianie zabezpieczeń umów, w tym: poręczenia, weksle, przewłaszczenie na zabezpieczenie;
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania, a także z czynów niedozwolonych;
 • dochodzenie zwrotu korzyści z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia;
 • opracowanie dokumentów potrącenia, odnowienia, zwolnienia z długu.

Umowy i kontrakty

 • opiniowanie umów i kontraktów, w tym pod względem ich zgodności z prawem oraz interesem klienta;
 • opracowanie kompleksowych opinii prawnych transakcji gospodarczych (due diligence);
 • tworzenie umów cywilnoprawnych, kontraktów handlowych, listów intencyjnych porozumień, ugód pozasądowych, ogólnych warunków umów, regulaminów, wzorów umów;
 • udział w negocjacjach.

Prawo spółek

 • przygotowanie umów spółek;
 • obsługa zgromadzeń organów spółek, w tym przygotowanie protokołów i uchwał;
 • bieżące doradztwo organom spółek i wspólnikom;
 • przygotowanie umów zbycia udziałów albo akcji;
 • opracowanie zmian umów i statutów oraz ich rejestracja w KRS;
 • rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym, urzędzie skarbowym (rejestracja NIP i VAT), urzędzie statystycznym (rejestracja REGON), Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (rejestracja płatnika składek);
 • wprowadzenie spółki na giełdę papierów wartościowych;
 • restrukturyzację spółek: połączenia, podziały, przekształcenia;
 • likwidację spółek.

Prawo pracy

 • opracowanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło, kontraktów menadżerskich;
 • udział w negocjacjach ze związkami zawodowymi;
 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia;
 • reprezentowanie pracodawcy przed komisjami pojednawczymi i sądami pracy.

Odszkodowania

 • doradztwo, reprezentację w postępowaniu likwidacyjnym przed zakładem ubezpieczeń, prowadzenie postępowań pojednawczych i sądowych z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych (szkody OC i AC), osobowych (zadośćuczynienia i odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu) i majątkowych;
 • obsługa prawna zakładów ubezpieczeń;
 • udział w negocjacjach;
 • opracowanie ugód pozasądowych, ogólnych warunków umów

Procesy sądowe

 • ocena i analiza prawna stanu faktycznego oraz przygotowanie taktyki procesowej;
 • przygotowanie pozwów, wniosków, pism procesowych oraz środków odwoławczych i kasacyjnych (zażaleń, apelacji, skarg);
 • przygotowanie propozycji ugód sądowych;
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym;
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

Postępowanie administracyjne

 • ocena i analiza prawna stanu faktycznego pod kątem postępowań administracyjnych;
 • przygotowanie wniosków i pism prezentujących stanowisko strony, a także odwołań;
 • przygotowanie skarg do wojewódzkich sadów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • reprezentacja przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi.

Prawo upadłościowe

 • doradztwo prawne w zakresie przeprowadzenia upadłości układowej albo likwidacyjnej, bądź postępowania naprawczego;
 • przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości składanych przez dłużników i wierzycieli;
 • udział w negocjacjach;
 • pomoc w sporządzaniu planów restrukturyzacyjnych oraz propozycji układowych;
 • zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości;
 • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

Prawo autorskie i konkurencji

 • doradztwo w zakresie praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz ich ochrony;
 • doradztwo w zakresie obrotu znakami towarowymi i majątkowymi prawami autorskimi;
 • przygotowanie umów o przeniesienie praw, licencji, sublicencji, itp.;
 • reprezentacja w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami powszechnymi w sprawach z zakresu ochrony praw autorskich i własności przemysłowej;
 • pomoc prawna w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów oraz praktyk nieuczciwej konkurencji;
 • kompleksowa obsługa wydawnictw, redakcji prasowych, twórców.

Nieruchomości

 • opiniowanie umów przedwstępnych, sprzedaży, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych, najmu i dzierżawy, itp.;
 • przygotowanie umów oraz obsługa prawna transakcji;
 • pomoc prawną w zakresie postępowań o: wywłaszczenie, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, rękojmi i gwarancji jakości, itp.;
 • prowadzenie postępowań sądowych i wieczystoksięgowych we ww. zakresie;
 • audyt prawny nieruchomości;
 • obsługa prawna procesów inwestycyjnych;
 • kompleksowa obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz deweloperów.

Prawo spadkowe

 • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie albo odrzucenie spadku;
 • pomoc prawna w sporządzeniu testamentu;
 • reprezentacja w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku.